တရားႏွလံုးသြင္းၿပီး ခႏၶာကုိယ္ထဲကို ေစာင့္ၾကည့္လုိက္ပါ။ ေစာင့္ၿပီး အသက္ကေလး မွန္မွန္႐ွဴၿပီးၾကည့္လုိက္ေတာ့ အာ႐ံုေတြက တုိက္ခ်င္ရာက တုိက္လိမ့္မယ္။ ဥပမာ မ်က္လံုးဖြင့္လုိက္တာနဲ႔ ဧည့္သည္ျဖစ္တဲ့ ျမင္စိတ္ေပၚလာတယ္။ ဒီဧည့္သည္ျမင္စိတ္ဟာ အရင္ကပါလာတာလား၊ အခုမွ အဆင္းနဲ႔တုိက္လုိ႔ေပၚလာတာလားဆုိရင္ အခုပဲ ေပၚလာတဲ့ ပစၥဳပၸန္စိတ္ပဲဆုိတာ မွတ္ရမယ္။ ျမင္စိတ္ေပၚသည္နဲ႔တစ္ၿပိဳင္နက္ ေစာင့္ေနတဲ့ သတိ သမာဓိ ပညာက ခ်က္ခ်င္းလုိက္ပါ။ ျမင္စိတ္ကေလးေပၚၿပီး ျမင္စိတ္ကေလး မရွိဘူးဆုိတာ သိေအာင္ ခ်က္ခ်င္းလိုက္ပါ။ လုိက္လုိက္ေတာ့ စကၡဳ၀ိညာဏံ အနိစၥံဆိုတဲ့အတုိင္း ျမင္စိတ္ကေလးဟာ ျဖစ္ၿပီးပ်က္တဲ့ဓမၼေလးပဲလုိ႔ ေစာင့္ေနတဲ့တရားက ျမင္တယ္။ ငါျမင္ သူျမင္တာမဟုတ္ပါဘူး။ ျမင္စိတ္ကေလးက ျမင္ၿပီး ျမင္စိတ္ကေလးကပဲ မျမင္ဘဲနဲ႔ ခ်ဳပ္သြားတယ္ဆုိတာ သိမယ္။ ဒီလုိ႐ႈေတာ့ ျမင္စိတ္ျဖစ္ပ်က္၊ ႐ႈတာက မဂ္။ ႐ႈတာက ၀ိပႆနာမဂ္ျဖစ္ေနေတာ့ ေနာက္က ခင္တယ္ စြဲလန္းတယ္ အားထုတ္တယ္ဆုိတဲ့ တဏွာ ဥပါဒါန္ ကံဆိုတဲ့ အနာဂတ္အေၾကာင္းသံုးခုမလာဘူး။ ေစာင့္မၾကည့္ရင္ လာမယ္။ ေစာင့္ၾကည့္ေနတုန္း ျမင္စိတ္ကေလးေပၚရင္ ျမင္စိတ္ေနာက္ကို ေစာင့္ေနတဲ့ဓမၼေတြက ခ်က္ခ်င္းလုိက္ပါ။ လုိက္လုိက္ေတာ့ အနာဂတ္အေၾကာင္းသံုးခု မလာဘဲနဲ႔ ခ်ဳပ္တယ္။ ဒါေၾကာင့္ ေစာင့္ၿပီးေတာ့ ေပၚရာကုိ အနိစၥ႐ႈပါ၊ ျဖစ္ပ်က္႐ႈပါ။ ေစာင့္မၾကည့္ရင္ ျမင္စိတ္ေနာက္က လုိခ်င္တယ္၊ စြဲလန္းတယ္၊ မရ ရေအာင္အားထုတ္တယ္ဆိုတဲ့ အနာဂတ္အေၾကာင္းသံုးခုလာမယ္။ အနာဂတ္အေၾကာင္းဆုိတာ ပစၥဳပၸန္အေၾကာင္းေတြပါပဲ။ အခုလုပ္ထားတဲ့အေၾကာင္းေတြ။ ေသသည္၏အျခားမဲ့၌ ဇာတိ ဇရာ မရဏေတြလာမယ္။ ဒုကၡသစၥာေတြပဲ။ အဲဒီဒုကၡသစၥာေတြ လာမွာစုိးလုိ႔ ျမင္စိတ္ေပၚရင္ ျမင္စိတ္ကို ျဖစ္ပ်က္႐ႈပါ။ ဧည့္သည္စိတ္ကေလးပဲ။ ငါျမင္ သူျမင္မဟုတ္ဘူး။ အခုမွ အာ႐ံုဒြါရ တုိက္ဆုိင္လုိ႔ ေပၚလာတာ။ အာ႐ံုဒြါရတုိက္လုိ႔ေပၚလာတဲ့ျမင္စိတ္ကေလးကို ငါလဲမထင္နဲ႔၊ သူလဲမထင္နဲ႔။ အနိစၥေလးလုိ႔သာ ထင္ေအာင္လုပ္လုိက္ပါ။ အနိစၥမုိ႔ အနိစၥလို႔ သိေအာင္လုပ္ရမယ္။

ေစာင့္ေနရင္းပဲ ဒုန္းကနဲ႔ အသံၾကားလုိက္ေတာ့ ၾကားစိတ္ေပၚလုိ႔ ၾကားတာလန္႔သြားတယ္ဆိုရင္ ေနာက္က ေဒါသ ေသာက ပရိေဒ၀ ဒုကၡ ေဒါမနႆ အ၀ိဇၨာေတြလုိက္တယ္။ ေစာင့္မၾကည့္လုိ႔ လုိက္ၿပီးေတာ့ ပဋိစၥသမုပၸါဒ္ အဆံုးကျပန္ဆက္တယ္။ အခုမွေပၚလာတဲ့ ဧည့္သည္ၾကားစိတ္ကေလး ေပၚလာရင္လဲ ျဖစ္ပ်က္႐ႈ။ ဒါဟာ စိတၱာႏုပႆနာပါပဲ။ ဉာဏ္ကလဲ ထုိင္း၊ ဒိ႒ိကလဲမ်ားတဲ့ပုဂၢိဳလ္ စိတ္ကို ႐ႈရမယ္လုိ႔ သေမၼာဟအ႒ကထာမွာ ဆုိတယ္။ ငါ့စိတ္လို႔ထင္တယ္၊ ငါျမင္တယ္ ငါၾကားတယ္လုိ႔ထင္တယ္ဆုိတာ ဒိ႒ိပဲ။ ဉာဏ္ကလဲ ေလး ဒိ႒ိကလဲ မ်ားျပန္ေတာ့ စိတၱာႏုပႆနာကို ႐ႈရေပလိမ့္မယ္။ စိတၱာႏုပႆနာ႐ႈရင္ ဒိ႒ိအျပဳတ္ျမန္တယ္လုိ႔ မွတ္လိုက္ပါ။ ဒိ႒ိအေႏွာင္အဖြဲ႕ေၾကာင့္ အပါယ္ေရာက္ၾကရတာပဲ။ ၀ိပႆနာ႐ႈတာဟာ ေဟာဒီ အပါယ္ပို႔မယ့္ဒိ႒ိသတ္ေနတာလို႔ သေဘာက်ပါ။ ေျပာလာတာ စိတ္ႏွစ္စိတ္ၿပီးသြားၿပီ။ နံစိတ္ကေလးေပၚလာရင္လဲ ျဖစ္ပ်က္႐ႈ။ မ႐ႈရင္ ငါနံတယ္ ဘာညာဆုိၿပီး ေဒါသ ေသာက ပရိေဒ၀ ဒုကၡေဒါမနႆေတြ အ၀ိဇၨာေတြ လာျပန္တယ္။ ဒါေၾကာင့္ ဧည့္သည္နံစိတ္ကေလး ႏွာေခါင္းမွာေပၚရင္လဲ ျဖစ္ပ်က္႐ႈ။ ႐ႈလုိက္ေတာ့ ေနာက္ကလာမယ့္တရားဆိုးေတြ လာခြင့္မရွိေတာ့ဘူး။ လာခြင့္မရွိေတာ့ အနာဂတ္အေၾကာင္းျပတ္လုိ႔ အနာဂတ္အက်ိဳးလဲ မေပၚေတာ့ဘူး။ ဒါေၾကာင့္ ၀ိပႆနာ႐ႈတာသည္ ေနာက္ခႏၶာအစဥ္ျပတ္သြားေအာင္ လုပ္ေနတာလုိ႔ သေဘာက်ထားရမယ္။ ေနာက္ခႏၶာအစဥ္ဟာ ဒုကၡသစၥာပဲ။ ဒါျဖင့္ ၀ိပႆနာ႐ႈရင္ ဒုကၡျပတ္တယ္လို႔လဲမွတ္လုိက္ပါ။

လွ်ာေပၚမွာ စားစိတ္ေပၚလာရင္ အခုမွေပၚတာျဖစ္လုိ႔ ပစၥဳပၸန္စိတ္ပဲ။ အဲဒီပစၥဳပၸန္စိတ္ကုိ ျဖစ္ပ်က္ အနိစၥျမင္ေအာင္ ႐ႈလုိက္ပါ။ မ႐ႈရင္ စားလို႔ေကာင္းတယ္ဆုိေတာ့ တဏွာဥပါဒါန္ ကံေတြလာလိမ့္မယ္။ စားမေကာင္းပါဘူးဆုိေတာ့လဲ ေဒါသ ေသာက ပရိေဒ၀ေတြလာျပန္တယ္။ စားတဲ့စိတ္ကေလး ေပၚတာကိုမွ ေပၚမွန္းမသိလုိ႔ရွိရင္ အ၀ိဇၨာ သခၤါရလုိက္တယ္။ ပဋိစၥသမုပၸါဒ္ေတြခ်ည္းဆက္ေနတယ္၊ အေၾကာင္းေတြခ်ည္းဆက္ေနေတာ့ အက်ိဳးဒုကၡေတြကလဲ လုိက္လာမွာပဲ။ ဒါဟာ ဒိ႒ိသတ္တဲ့ နည္း စိတၱာႏုပႆနာပဲ။ ဒိ႒ိသတ္ႏုိင္ရင္ ေသာတာပန္တည္တယ္။ ဒါေၾကာင့္ ေသာတာပန္အျမန္တည္တဲ့နည္းဟာ စိတၱာႏုပႆနာပဲလုိ႔ မွတ္ထားရမယ္။ စားတာကို ငါစားတယ္ထင္ေတာ့ စားတာက စားစိတ္။ စားစိတ္ကို ငါထင္ေတာ့ ဒိ႒ိ။ စားစိတ္အေပၚမွာ ဒိ႒ိကပ္ေနတယ္။ ဒါေၾကာင့္ ေပၚတဲ့စိတ္ကို ငါထင္တဲ့ အျမင္မွားေတြ ေပ်ာက္ေအာင္ စိတၱာႏုပႆနာက စရတယ္။

ယားတယ္ နာတယ္ဆုိေတာ့လဲ အရင္ကတည္းက ယားေနတာမဟုတ္၊ အခုမွ ေပၚလာတဲ့ ပစၥဳပၸန္စိတ္ပဲ။ ေပၚရာကို လုိက္ၿပီးျဖစ္ပ်က္႐ႈလုိက္ပါ။ ႐ႈလုိက္ေတာ့ ျဖစ္ပ်က္နဲ႔ မဂ္ဟာ တန္းသြားတယ္။ မ႐ႈမိလုိက္ရင္ နာတာကို မခံခ်င္တဲ့စိတ္ ေဒါသ ေသာကေတြ လုိက္လာမွာပဲ။ လုိက္လာေတာ့ အ၀ိဇၨာနဲ႔ ျပန္တြဲၿပီး အနာဂတ္အက်ိဳးေတြ ကုိယ္ပိုင္ ရလာမယ္။ ဒီလုိ ရမယ့္ ေနာက္ဒုကၡေတြကို ျဖတ္ေနတာဟာ ၀ိပႆနာပါပဲ။ အခုျဖစ္ေနတဲ့ ဒုကၡကို မျမင္တဲ့သူဟာ ေနာက္ဒုကၡကုိ ဘယ္ေတာ့မွမျဖတ္ႏုိင္ဘူး။ ျဖစ္ပ်က္ဟူသေရြ႕ ဒုကၡသစၥာလို႔ မွတ္ထားပါ။ ခႏၶာမွာလဲ ျဖစ္ၿပီးပ်က္တဲ့ဓမၼကလြဲလုိ႔ ဘာမွမရွိဘူး။ ဘာမွမရွိေတာ့ တစ္ကိုယ္လံုးဟာ ဒုကၡသစၥာပဲလုိ႔ သေဘာက်ထားရမယ္။ တစ္ကုိယ္လံုး ဒုကၡသစၥာႀကီးကို ဉာဏ္လွည့္ထားၿပီး ေပၚရာဓမၼဟူသေရြ႕ ဒုကၡသစၥာခ်ည္းပဲလုိ႔ ဆံုျဖတ္ခ်က္ခ်ႏုိင္ရမယ္။ ဒုကၡသစၥာကို ႐ႈလုိက္ေတာ့ ဒုကၡသစၥာမွန္းသိတဲ့ ၀ိပႆနာမဂ္ ေနာက္ကလာတယ္။ ႐ႈလုိ႔ ေပၚတဲ့မဂ္က အနာဂတ္အေၾကာင္းေတြကိုျဖတ္လုိက္ေတာ့ အနာဂတ္အက်ိဳးေတြလဲ မလာႏုိင္ေတာ့ဘူး။

ေဒါက္တာအရွင္ပါရမီ