ဓမၼဓရ=== တပည့္ေတာ္ နည္း (၄)ပါးကုိေတာ့ သေဘာေပါက္ပါၿပီ ဘုရား။အေၾကာင္း အက်ဳိးမွန္လွ်င္ ဤ နည္း (၄)ပါးထဲထည့္ၿပီး စဥ္းစားလုိက္ ရုံပါဘဲ။ဤ နည္း(၄)ပါး မွာလည္း ပထမနည္း ၊ အဗ်ာပါရ အနတၱ နည္း သာက်င့္ရမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ က်န္တဲ့(၃)နည္းက နားလည္ သေဘာေပါက္ေအာင္ ေလ့လာဘုိ႔ပါပဲဘုရား။ နယ္ (၄)ပါးကုိေတာ့ေဟာၾကား ေတာ္မူပါအုံး ဘုရား။ နာၾကားရေလ တရားတက္ေလပါပဲဘုရား။

ဦးဝိဇယ===ေဝဒနာ ကုိ နယ္(၄)ပါးႏွင့္ပုိင္းျခား ပုံကုိ နာၾကားၾကည့္ပါဘုရား။ ေဝဒနာ ဟူေသာ စကားကုိၾကားသိရေသာ အခါ (မသိျခင္း) အထင္ ၊(ဆုိးျခင္း) အထင္၊ (ေကာင္းျခင္း) အထင္အားျဖင့္ (၃)မ်ဳိး စိတ္ထဲမွာထင္တတ္ပါတယ္။ ထုိ အထင္ အထည္ သည္ အဝိဇၨမာနပညတ္နယ္ ျဖစ္ပါတယ္။ ဤအဝိဇၨမာနပညတ္နယ္္ ကုိ အဟုတ္ထင္ျခင္း သည္ အဝိဇၨာ ပင္ျဖစ္ပါတယ္။

ယခုေခတ္မွာ အဟုတ္ထင္ျခင္း အဝိဇၨာ ခုိင္းလုိ႔ လုပ္ရတဲ့ တရားသမားေတြ ေတာ္ေတာ္မ်ား ပါတယ္။

ေဝဒနာ ရဲ. အဓိပၸါယ္မွာ *ခံစားျခင္း* ျဖစ္ပါတယ္။ ေစတသိတ္ျဖစ္ေသာေၾကာင့္ စိတ္မွာသာ မွီၿပီး ျဖစ္ပါတယ္။ ေဝဒနာ ကုိ ရႈလုိလွ်င္ စိတ္ဘက္ကုိသာ ရႈရမွာ ျဖစ္ပါတယ္။

ထုိအေၾကာင္း ကုိ မသိျခင္း ေၾကာင့္ ေဝဒနာ ဆုိလွ်င္ အဆုိး အထင္ႀကီး ခုိင္းသလုိ လုပ္ၾကရ ပါတယ္။

စိတ္မွာ ျဖစ္တဲ့ေဝဒနာကုိ ရုပ္မွာျဖစ္တယ္ ထင္ၾကပါတယ္။ ရုပ္တရား၏ နာတယ္လုိ႔ ေျပာရ ေလာက္ေအာင္ ေဖာက္ျပန္ျခင္း၊ ပူတယ္လုိ႔ေျပာရေလာက္ေအာင္ ေဖာက္ျပန္ျခင္း၊ စေသာ ရုပ္တရား၏ ေဖာက္ျပန္ျခင္း မ်ားကုိ နာမည္ လြဲတပ္ခါ ရႈၾက ပါတယ္။ ေဖာက္ျပန္ျခင္း ရုပ္သ ေဘာ ကုိ – ေဝဒနာ – ဟု နာမည္လြဲ တပ္ ေသာ အခါ ေတြ႔တာက ေဖာက္ျပန္ျခင္း၊ သိေန တာ က ေဝဒနာ ဆုိေတာ့ ရႈပုံ လြဲမွား ေနပါတယ္။

ေဝဒနာေက်ာ္ေအာင္ရႈၾကတယ္လုိ႔လည္း ဆုိၾကတယ္။ သုခ၊ဒုကၡ ၊ဥေပကၡာ ဟု ေဝဒနာ (၃)မ်ဳိး ရွ္ိျခင္းေၾကာင့္ ေဝဒနာကုိ ဘယ္လုိ႔မွ ေက်ာ္လုိ႔မရပါဘူး။ သုခ မွရွိရင္ ဒုကၡ၊ဒုကၡ မရွိရင္ သုခ ရွိစၿမဲ ၊ သုခ ၊ ဒုကၡ မရွိရင္ ဥေပကၡာ တစ္ခုခုေတာ့ရွိေနၿမဲ ျဖစ္ပါတယ္။

ရုပ္တရား၏ ေရာဂါ အနာေပ်ာက္ျခင္း ၊မေပ်ာက္ျခင္း ကုိ ေဝဒနာ ျဖစ္မျဖစ္ေျပာၾကတယ္။ ဒါမ်ဳိး ကေဆးသမားေတြသုံးတဲ့ ေဝဒနာျဖစ္တယ္။ ေဆးသမားေတြ သုံးတဲ့ေဝဒနာ ကုိ တရားအားထုတ္တဲ့ေယာဂီ ကသုံးလုိ႔မရပါဘူး။

အဟုတ္ထင္ျခင္း အဝိဇၨာ ခုိင္းသမွ် ထင္သလုိလုပ္တာပဲ ရွိေနလိမ့္မယ္။

ေဝဒနာ ၏ တရားကုိယ္ထဲမွာ စိတ္အစဥၤ မွာ မွီၿပီးျဖစ္ေသာ ခံစားျခင္း အစဥ္သာလွ်င္ ေဝ.နာလုိ႔ေခၚပါတယ္။ စိတ္မွာ မွီ ၿပီးျဖစ္ေသာ ခံစားမႈ အစဥ္ သေဘာေပါက္လွ်င္ မသိလုိ႔ထင္သလုိလုပ္ျခင္း ၊ဆုိးေအာင္ၾကာၾကာခထုိင္ၿပီး ထင္သလုိလုပ္ျခင္း ေကာင္းေအာင္ဖန္တီးၿပီးထင္သလုိ လုပ္ျခင္း မ်ားမွ ကင္းလြတ္ ႏုိင္ပါတယ္။

ေဝဒနာကုိ အထင္မွား ေနသမွ် ခ်ဳပ္ေအာင္ ၿငိမ္းေအာင္ လုံးဝ လုပ္လုိ႔ မရႏုိင္ပါဘူး ။ ( ခ်ဳပ္ ၿငိမ္းတယ္ ) လုိ႔ ထင္လွ်င္လည္း အဝိဇၨမာန ပညတ္နယ္ က အထင္ေတြသာ ျဖစ္ပါတယ္။ အဟုတ္ထင္ရင္ေတာ့အဝိဇၨာပါပဲ။

သုခ အစဥ္၊ ဒုကၡ အစဥ္ ၊ဥေပကၡာ အစဥ္ သႏၱန္ တစ္ခုခု သည္ ( အဝိဇၨာမာန ပညတ္နယ္ )ျဖစ္ပါတယ္။ အစဥ္ နယ္ကုိေရာက္လွ်င္ အထင္နယ္က အေတြးေတြ ၊ အထင္ေတြ၊ ခံစားမႈေတြဟာ ထင္ရုံသာ ျဖစ္ေသာေၾကာင့္ ဆုပ္ကုိင္ျပစရာ မရွိ၊ ဘာမွ မဟုတ္ဘူးဟု အသိဉာဏ္တုိးတက္လာပါတယ္။ ဤ အသိဉာဏ္ သည္ ဝိဇၨာဉာဏ္ ဟုေခၚပါတယ္။

အစဥ္နယ္ ျဖစ္ေသာ ဝိဇၨမာနပညတ္နယ္ ကုိ ( ဒါပဲရွိတယ္ ၊ က်န္တာမရွိဘူး) ဟုေဘာင္ခတ္ ဆုပ္ကိုင္ထားျခင္း ၊ ကုိ အဝိဇၨာ ဟုေခၚပါတယ္။

အစဥ္နယ္ မွာ အဟုတ္ထင္ျခင္း အဝိဇၨာအားေကာင္းေလ၊ ၿငိကပ္ျခင္းတဏွာ ျဖစ္ေလ၊ အမွန္တရားႏွင့္ေဝးေလ၊ အခြာရခက္ေလ၊ ဆရာႀကီးလုပ္ခ်င္ေလျဖစ္တတ္ပါတယ္။

ထုိအစဥ္ကုိ (တစ္စကၠန္႔လွ်င္ ကုေဋတစ္သိန္းစိတ္ၿပီး တစ္ခုေသာ ခံစားၿပီး ပ်က္သေဘာေလးသည္ ေဝဒနာ၏ အသက္ အစစ္ျဖစ္တယ္) ဟုသိျမင္ျခင္းသည္ (သေဘာနယ္ )ကုိ သိျမင္ျခင္း ျဖစ္ပါတယ္။ သေဘာနယ္ထိသိျမင္နုိင္ေသာ ဝိဇၨာဉာဏ္ျဖစ္လွ်င္ အစဥ္ကုိ အဟုတ္ထင္ေသာ အဝိဇၨာ ကြယ္ေပ်ာက္သြားပါတယ္။

ေဝဒနာ၏ အသက္ အစစ္ျဖစ္ေသာ အေသးဆုံးအစိတ္ခံစားၿပီး ပ်က္ျခင္းသေဘာေလးတစ္ခုသည္ (ဒီေလာက္ေတာ့စြမ္းႏုိင္ေသးတယ္) ဟု အဟုတ္ထင္ေသာ အဝိဇၨာျဖစ္ႏုိင္ျပန္ပါတယ္။

ထုိ အဝိဇၨာ မဝင္ႏုိင္ရန္ ( ဖႆ ပစၥယာ ေဝဒနာ ) အရ ဖႆ အေၾကာင္းရွိမွ ေဝးနာ ျဖစ္ႏုိင္ပါတယ္။ ဖႆ မရွိပဲေဝဒနာ လုံးဝ ျဖစ္မရပါဘူး။ ေဝဒနာသည္ ကုိယ္ပုိင္ အႏွစ္သာရမရွိေသာ မူလပ်က္သေဘာသာျဖစ္ပါတယ္။ ဤနယ္ကုိသုညနယ္လုိ႔ေခၚပါတယ္။ အက်ဥ္းခ်ဳပ္လုိက္လွ်င္ အထင္နယ္ ႏွင့္ အစဥ္နယ္ ႏွစ္မ်ဳိးသည္ အမွန္မရွိေသာေၾကာင့္ ( ဘာမွ မဟုတ္ပါဘူး) အျမင္မွာ ဆုံးသြားတယ္။

ေဝဒနာႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး (ဘာမွ မဟုတ္ဘူး)ဟူေသာ သေဘာတရားမ်ားသည္ ေဝဒနာနိေရာေဓာ -ျဖစ္ပါတယ္။ ေဝဒနာ၏ ဘာမွ မဟုတ္ေၾကာင္းကုိသိေသာဉာဏ္ျဖစ္ေသာအခါ အဟုတ္ထင္လုိ႔လုိခ်င္ျခင္း မ်ား လုံးဝမျဖစ္ႏုိင္ေသာေၾကာင့္ တဏွာနိေရာေဓာ ျဖစ္ပါတယ္ဘုရား။

ေဝဒနာ ကုိ အတုံးအခဲ အစဥ္သႏၱန္ အထင္မ်ားမေပ်ာက္ပဲ ေဝဒနာခ်ဳပ္ၿငိမ္းေအာင္လုပ္လုိ႔ လုံးဝ မရပါဘူး ။ အာရုံထူးခံစားမႈ အထူးလုိက္ရွာမွ ခံစားရေသာ အထူးမ်ားသည္ တရားထူးေတြ႔ျခင္းရျခင္း လုံးဝ မဟုတ္ပါဘူး။ အဟုတ္ထင္ျခင္း အဝိဇၨာ ကပုံေဖာ္ ၿပီး ႏွိပ္စက္ျခင္း ျဖစ္ပါတယ္ဘုရား။

တရားတက္တယ္ မတက္ဘူး သိခ်င္ရင္ (ဘာမွ မဟုတ္ဘူး) ဟူေသာ အသိဉာဏ္ တက္မတက္ကုိသာ စဥ္းစားပါဘုရား။ အဟုတ္ထင္ျခင္းေတြတက္လာရာ တရားမတက္ပဲ မတရား ေသာ အဝိဇၨာ ေတြတက္တယ္လု႔ိ သတ္မွတ္လုိက္ပါဘုရား။