(ေၾကာင္းက်ဳိးမွန္သမွ် ၊သူ႔သဘာဝ ၊ ေဆာင္ၾက ဧဝံဓမၼတာနည္း) ဟူသည္ ႏွင့္ အညီ –အေၾကာင္းတရားအက်ဳိးတရားတုိ႔သည္ မ်ားရာသုိ႔ လုိက္ ၍ ေဆာင္ၾကပါတယ္။ စြန္႔လႊတ္ျခင္းမ်ားလွ်င္ စြန္႔လႊတ္ျခင္းက ေဆာင္သြားပါတယ္။ အဝိဇၨာ အဟုတ္ထင္ျခင္း ကမ်ားလွ်င္ အဝိဇၨာ အဟုတ္ထင္ျခင္း ကေဆာင္ၾက ပါတယ္။

ဝိဇၨာဉာဏ္ ကမ်ားလွ်င္ ဝိဇၨာ ဉာဏ္ ကသာ ေဆာင္သြားၾကပါတယ္။ ဤ သုိ႔အေၾကာင္းတရား အက်ဳိးတရားေတြဟာ သူ႔သဘာဝ အတုိင္း မ်ားရာ က ေဆာင္သြားျခင္းသည္ ဧဝံဓမၼတာ နည္းျဖစ္ပါတယ္။

နာနတၳ နည္း က ( သေဘာတရားေတြ ဟာ အနိမ့္အျမင့္ ကြဲ ၿပီး ျဖစ္ၾကတယ္) ဟု ဆုိ လုိက္ေသာ အခါ စိတ္မွာ မထင္ တမ်ဳိးဝင္လာတယ္။ ဒါဆုိရင္ (လူေသ- လူျဖစ္၊ ေခြးေသ ေခြးျဖစ္ )စသည္ ျဖင့္သာ ျဖစ္ ပ်က္ ၾကေတာ့တယ္။

အနိမ့္ကေနၿပီး အျမင့္ ေျပာင္းလုိ႔လည္းရမွာ မဟုတ္ေတာ့ဘူး။ အျမင့္ ကေနၿပီး အနိမ့္ဆင္းသြားတာလည္း ရွိမွာ မဟုတ္ေတာ့ဘူး။ လုပ္ခ်င္တာ လုပ္လုိ႔ရတယ္။ ဘဝဟာ ပုံေသနည္း ပဲ စသည္ျဖင့္ အထင္ေရာက္သြားတာကုိ အေဟတုက အကိရိယ ဒိ႒ိလုိ႔ ေခၚပါတယ္။

ဧဝံဓမၼတာနည္းက ( အကိရိယ အေဟတုကဒိ႒ိပယ္၏ )ဟူသည္ႏွင့္ အညီ ပုံေသ အထင္ကုိ (နည္းရာကုိမ်ားရာက ေဆာင္သြားတယ္ ) ဟူေသာအျမင္က ပယ္ႏုိင္ပါတယ္။

နည္း (၄)ပါး အျမင္ႏွင့္ ဒိ႒ိ(၄)မ်ဳိး အထင္ကုိ အက်ဥ္းခ်ဳပ္ၿပီး ေျပာျပပါမယ္ဘုရား။

(၁) အႏွစ္ရွိတယ္-ဟုထင္ေသာ သကၠာယဒိ႒ိ၊ အတၱဒိ႒ိ ကုိ ( အႏွစ္ မရွိဘူး သေဘာ (၂)ခုဘဲ) ဟုသိေသာ အဗ်ာပါရ အနတၱနည္း ကပယ္ပါတယ္။

(၂) အေၾကာင္း အက်ဳိး တရားေတြဟာ (ျပတ္တယ္)ဟုထင္ေသာဥေစၦဒ ဒိ႒ိ ကုိ ဆက္စပ္ျဖစ္တယ္ ဟုျမင္ေသာ ဧကတၳနည္းက ပယ္ ပါတယ္။

(၃)အေၾကာင္းႏွင့္ အက်ဳိး တရားေတြဟာ ထပ္တူျဖစ္တယ္ ဟုထင္ေသာ သႆတဒိ႒ိ ကုိ အနိမ့္ အျမင့္ကြဲတယ္ ဟု ျမင္ေသာ နာနတၳနည္း ကပယ္ပါတယ္။

(၄) အေၾကာင္းအ က်ဳိး တရားေတြဟာ (ျပဳျပင္တုိင္းမရ) ဟုထင္ေသာ အေဟတုကဒိ႒ိ အကိရိယဒိ႒ိ ကုိ ျပဳျပင္တုိင္းရ၏ ဟု ျမင္ေသာ ဧဝံဓမၼတာ နည္း ကပယ္ပါတယ္။

အေၾကာင္းအက်ဳိး ဆုိင္ရာကုိ နည္း (၄)ပါးႏွင့္ ဒိ႒ိ (၄)မ်ဳိး ကုိခြာျပျခင္းသည္ ေလာက သဘာဝ အမွန္ကုိ အထင္ျဖင့္ ဖုံးထားေသာေၾကာင့္ အျမင္ျဖင့္ ျပန္ေဖာ္ထုတ္ရျခင္း ျဖစ္ပါတယ္။

တရားအားထုတ္ျခင္းဆုိတာ ကုိယ္ထင္ခဲ့တဲ့အထင္ေတြႏွင့္ ကုိယ္ထင္ထားတာေတြအားလုံးကုိ ပယ္စြန္႔ၿပီး အျမင္နဲ႔ေနႏုိင္ေအာင္ ႀကဳိးစားျခင္းကုိ တရားအားထုတ္တယ္ လုိ႔ေခၚပါတယ္ ဘုရား။

ပဋိစၥသမုပၸါဒ္ တရားမ်ားကုိလည္း ဤနည္း(၄)ပါးႏွင့္သုံးသပ္ရမွာ ျဖစ္ပါတယ္ ဘုရား။