အခါတစ္ပါး၌ ျမတ္စြာဘုရားရွင္သည္ ကုရုတိုင္း ကမၼာသဓမၼနိဂံုးမွာရိွသည့္ ဘာရဒြာဇပုဏၰား၏ မီးတင္းကုပ္တြင္ လာေရာက္သီတင္းသံုးေန၏။ ဘာရဒြာဇပုဏၰားသည္ မီးပူေဇာ္သူျဖစ္သည့္အတြက္ မီးတင္းကုပ္ ျပဳလုပ္ထားျခင္းျဖစ္၏။ ျမတ္စြာဘုရားရွင္သည္ နံနက္ခင္းတြင္ ဆြမ္းခံၾကြေတာ္မူ၍ မီးတင္းကုပ္၌ျပန္၍ ဆြမ္းဘုဥ္းေပးေတာ္မူ၏။ ဆြမ္းခံၾကြသည့္ေန.တိုင္း အိ္ပ္ရာအျဖစ္ အသံုးျပဳသည့္ ျမက္ဖ်ာေလးကို မီးတင္းကုပ္အမိုးတြင္ ထိုးထားခဲ့ေလ့ရိွ၏။ တစ္ေန.တြင္ ျမတ္စြာဘုရားရွင္သည္ အေၾကာင္းကိစၥတစ္ခုကို ျမင္ေတာ္မူ၍ ျမက္ဖ်ာေလးကို မသိမ္းခဲ့ပဲ ဆြမ္းခံထြက္ေတာ္မူ၏။
မာဂ႑ိယအမည္ရိွသည့္ ပရိဗိုဇ္သည္ အေညာင္းအညာေျပ လမ္းေလွ်ာက္ရင္း ျမတ္စြာဘုရားရွင္ သီတင္းသံုးသည့္ မီးတင္းကုပ္သို. ေရာက္ရိွလာသည္။ မီးတင္းကုပ္မွ ျမက္ဖ်ာကိုျမင္ေသာအခါ ဤျမက္ဖ်ာသည္ ရဟန္းတစ္ပါး၏ အိပ္ရာႏွင့္တူေပသည္၊ မည္သူ.အိပ္ရာ ျဖစ္သနည္းဟု ေမးျမန္း၏။ ပုဏၰားကလည္း ေဂါတမဗုဒၶ ျမတ္စြာဘုရားရွင္အတြက္ ခင္းထားျခင္းျဖစ္ေၾကာင္းဆို၏။ ထိုအခါ မာဂ႑ိယက “ရဟန္းေဂါတမသည္ အညြန္.တံုးသူျဖစ္၏ သူ၏အိပ္ရာကို ျမင္ေတြ.ရသည္မွာ စိတ္မခ်မ္းေျမ့ဖြယ္ေကာင္းသည္” ဟုဆို၏။ ထိုအခါ ဘာရဒြာဇပုဏၰားက ရဟန္းေဂါတမကို ဤသို.မဆိုသင့္ေၾကာင္း ရဟန္းေဂါတမသည္ ၾကည္ညိဳဖြယ္ပုဂၢိဳလ္ျဖစ္ေၾကာင္း ျပန္လည္ေျပာဆို၏။ မာဂ႑ိယက “အေဆြပုဏၰား ငါသည္ဤစကားကို ရဟန္းေဂါတမ၏ ေရွ.တြင္လည္း ေျပာ၀ံ့ပါ၏” ဟုဆိုျပန္၏။ ထိုအခါ ပုဏၰားလည္း ဤအေၾကာင္းကို ရဟန္းေဂါတမအား ေလွ်ာက္ထားေပးပါမည္ဟုဆို၏။
ျမတ္စြာဘုရားရွင္သည္ ညေနပိုင္းအခ်ိန္တြင္ ဘာရဒြာဇပုဏၰား၏ မီးတင္းကုပ္သို. ၾကြလာ၍ ျမက္ဖ်ာတြင္သီတင္းသံုးေတာ္မူ၏။ ဘာရဒြာဇပုဏၰားအား “ဘာရဒြာဇ ဤျမက္အခင္းႏွင့္ပတ္သက္၍ သင္ႏွင့္ မာဂ႑ိယတို. စကားေျပာဆိုခဲ့ၾကသည္ မဟုတ္ပါလား” ဟု ေမးျမန္းေတာ္မူ၏။ ပုဏၰားလည္း မ်ားစြာအံ့ဩျခင္းျဖစ္လ်က္ ဟုတ္မွန္ေၾကာင္း၀န္ခံ၏။ ဤသို. စကားေျပာၾကားေနစဥ္ မာဂ႑ိယသည္ ေနာက္တစ္ႀကိမ္ ေရာက္လာျပန္၏။ မာဂ႑ိယသည္ ႏႈတ္ဆက္စကားေျပာရင္း ၀င္ထိုင္ေလ၏။ ျမတ္စြာဘုရားရွင္က “မာဂ႑ိယ မ်က္စိသည္ ရူပါရံု၌ေပ်ာ္ပိုက္၏ နားသည္ အသံသဒၵါရံု၌ ေမြ.ေလ်ာ္၏ လွ်ာသည္ ရသာရံု၌၊ ကိုယ္သည္ ေဖာ႒ဗၺာရံု၌၊ စိတ္သည္ ဓမၼာရံု၌ ေမြ.ေလ်ာ္ေပ်ာ္ပိုက္၏ ျမတ္စြာဘုရားရွင္သည္ မ်က္စိ၊ နား၊ ႏွာ၊ လွ်ာ၊ ကိုယ္၊ စိတ္ တို.ကို ဆံုးမထားၿပီ၊ သင္သည္ ဤအေၾကာင္းတို.ေၾကာင့္ ျမတ္စြာဘုရားရွင္ကို အညြန္.တံုးသူဟု ဆိုပါသလား” ဟု ေမးျမန္း၏။ မာဂ႑ိယက ဟုတ္မွန္ေၾကာင္း၊ သူတို.၏ က်မ္းဂန္တြင္ပါသည့္အတိုင္း ေျပာဆိုျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း ျပန္လည္ေျပာၾကား၏။
ျမတ္စြာဘုရားရွင္က “အခ်င္း မာဂ႑ိယ ေလာက၌ အခ်ိဳ.ေသာသူတို.သည္ တပ္မက္ဖြယ္အာရံုတို.ကို ေမြ.ေလ်ာ္ေပ်ာ္ပါးဘူး၏ သို.ေသာ္ ေနာင္အခါ၌ ျဖစ္ျခင္း၊ ပ်က္ျခင္းတို.ကို ေကာင္းစြာသိျမင္၍ ထိုအာရံုတို.၌ တပ္မက္ျခင္း တဏွာကိုစြန္.၏ ဆာေလာင္မြတ္သိပ္ျခင္း ကင္း၏ ျငိမ္းေအးေသာစိတ္ ရိွသူျဖစ္၏။ သင္သည္ ဤသူကို အဘယ္သို.ဆိုမည္နည္း” မာဂ႑ိယက “မည္သို.မွ်ဆိုဖြယ္ မရိွပါ” ဟုေျဖ၏။
“မာဂ႑ိယ ငါသည္ မင္းသားအျဖစ္ေနခဲ့စဥ္က အာရံုငါးပါးတို.၌ ေမြ.ေလ်ာ္ခဲ့၏၊ ေနာင္အခါ၌ ကာမဂုဏ္တို.၏ ျဖစ္ျခင္းပ်က္ျခင္းကို သိျမင္၍ တဏွာကို ပယ္စြန္.၏၊ ပူေလာင္ျခင္းကိုေဖ်ာက္၏၊ ငါသည္ ကာမဂုဏ္ကို မေတာင့္တေတာ့ေပ၊ ဥပမာအားျဖင့္ ႏူနာေရာဂါျဖစ္ေနသူသည္ နာက်င္ေသာအခါ မီးျဖင့္ကင္ရ၏ ထိုသူသည္ ေဆးဂါးအသံုးျပဳ၍ ႏူနာေရာဂါေပ်ာက္ေသာအခါ မီးကင္ရန္ မလိုသကဲ့သို.ျဖစ္၏ တစ္စံုတစ္ေယာက္ေသာသူသည္ ကာမဂုဏ္ကို မေဖ်ာက္ပဲ ၿငိမ္းေအးေသာစိတ္ရိွသည္ဟု သင္ၾကားဖူးပါသလား”
“အရွင္ေဂါတမ မျမင္မၾကားမိပါ”
“မွန္ေပသည္၊ ငါသည္လည္း ဤသို. မျမင္မၾကားမိပါ၊ မာဂ႑ိယ လာဘ္ဟူသမွ်တို.တြင္ အနာေရာဂါကင္းျခင္းသည္ အသာဆံုးျဖစ္၏ ခ်မ္းသာဟူသမွ်တို.တြင္ နိဗၺာန္သည္အသာဆံုး ျဖစ္၏၊” ဟု က်ဴးရင့္ေတာ္မူ၏၊ ထိုအခါ မာဂ႑ိယက “အရွင္ေဂါတမ အံ့ဩဖြယ္ရိွေပစြ၊ ဤစကားသည္ ကၽြႏု္ပ္၏ ေရွးဆရာမ်ား မိန္.ၾကားသည္ႏွင့္ တူညီပါေပသည္” ဟုဆိုလိုက္၏။ “မာဂ႑ိယ ဤသို.ျဖစ္လ်င္ အနာေရာဂါကင္းျခင္းဆိုသည္မွာ အဘယ္နည္း၊ နိဗၺာန္ဟူသည္မွာ အဘယ္နည္း” မာဂ႑ိယသည္ မိမိကိုယ္ကို လက္ျဖင့္သပ္၍ “အရွင္ေဂါတမ အနာကင္းျခင္းဆိုသည္မွာ ဤကိုယ္တည္း၊ ခ်မ္းသာဟူသည္မွာ ဤသည္ပင္ျဖစ္၏၊ ကၽြႏု္ပ္သည္ အနာေရာဂါမရိွ ခ်မ္းခ်မ္းသာသာလည္းရိွေပ၏၊” ဟုဆို၏။
“မာဂ႑ိယ ေလာက၌ မ်က္စိမျမင္သူ တစ္ေယာက္ရိွသည္ ဆိုပါေတာ့၊ ထိုသူသည္ ေန၊လတို.ကိုလည္း မျမင္ဘူး၊ အျဖဴ၊အနီတို.ကိုလည္း မျမင္ဘူးဆိုပါေတာ့၊ ထိုသူကန္းကို အျခားတစ္ေယာက္က မည္းနက္ေသာအ၀တ္ကိုေပး၍ ဤအ၀တ္သည္ အလြန္သန္.ရွင္းေသာ အ၀တ္ျဖဴျဖစ္သည္ဟု ဆိုကာေပးလိုက္၏၊ သူကန္းလည္း ထိုအ၀တ္ကို၀တ္ဆင္၍ ႏွစ္သက္စကားဆို၏၊ မာဂ႑ိယ၊ သင္ေျဖၾကားပါဦး၊ ထိုသူကန္း ႏွစ္သက္စကားဆိုျခင္းသည္ သူကိုယ္တိုင္သိ၍လား၊ အျခားသူတို. စကားကိုယံုၾကည္၍ ေျပာသလား”
“အရွင္ေဂါတမ ထိုသူသည္ မိမိကိုယ္တိုင္သိ၍ ေျပာဆိုျခင္းမဟုတ္ပါ၊”
“အခ်င္းမာဂ႑ိယ ဤသို.ပင္တည္း၊ ေလာက၌ အယူတစ္ပါးရိွေသာသူတို.သည္ အနာကင္းျခင္းကို မသိၾကကုန္၊ နိဗၺာန္ကိုမသိၾကကုန္ပါပဲ ခ်မ္းသာဟူသမွ်တို.တြင္ နိဗၺာန္သည္ အသာဆံုးျဖစ္သည္ဟု ဆိုၾက၏ မာဂ႑ိယ ဤခႏၶာကိုယ္သည္ ေရာဂါတံုးျဖစ္၏ သင္သည္ ဤခႏၶာကိုယ္ကို အနာကင္းသည္ဟုဆို၏၊ သင္သည္ အနာကင္းျခင္း၏ အျဖစ္ကိုမသိေပ၊ နိဗၺာန္ကို မသိေပ”
“အရွင္ေဂါတမ ဤသို.ျဖစ္လွ်င္ ကၽြႏု္ပ္နားလည္ေအာင္ ေျပာၾကားေပးပါဦးေလာ့”
“ေကာင္းၿပီ မာဂ႑ိယ၊ မ်က္စိမျမင္ေသာသူကို ေဆးဆရာျဖင့္ကုသ၍ ေဆးကုေသာ္လည္း မ်က္စိျပန္မျမင္ခဲ့လွ်င္ ေဆးဆရာသာ ပင္ပန္းေတာ့မည္၊ ဤသို.ပင္ ငါသည္သင့္အား အနာကင္းျခင္းဆိုသည္မွာ ဤသည္ပင္တည္း၊ နိဗၺာန္ဆိုသည္မွာ ဤသည္ပင္တည္းဟု ေျပာဆိုေသာ္လည္း သင္မျမင္ေသာ္ ငါသာပင္ပန္းရံုရိွေပမည္၊”
“အရွင္ေဂါတမသည္ ကၽြႏု္ပ္နားလည္ေအာင္ ရွင္းျပႏိုင္မည္ဟု ယံုၾကည္ပါ၏”
“ေကာင္းၿပီ မာဂ႑ိယ၊ အဆိုပါ မ်က္မျမင္သူကို ေဆးကုသ၍ မ်က္စိအျမင္ရရိွလာသည္ ဆိုၾကပါစို.၊ မ်က္စိအျမင္ရလာၿပီးသည့္ေနာက္ ၾကာျမင့္စြာကာလပတ္လံုး မည္းညစ္ေသာအ၀တ္ကို အ၀တ္ျဖဴဟု လွည့္စားခံရေၾကာင္းသိလာ၏၊ ထို.အတူ သင့္အား အနာေရာဂါကင္းျခင္းဆိုသည္မွာ ဤသည္ပင္တည္း၊ နိဗၺာန္ဆိုသည္မွာ ဤသည္ပင္တည္းဟု ေဟာၾကားၿပီးသည့္ေနာက္ သင္သည္ ငါ၏တရားေတာ္၌ နားလည္လာျငားအံ့၊ သင့္၌ ဥာဏ္မ်က္စိျဖစ္လာ၏၊ ခႏၶာငါးပါးတို.၌ လိုခ်င္တပ္မက္မႈ ေပ်ာက္ကင္း၏ ဤစိတ္သည္ ရွည္ျမင့္ေသာ ကာလပတ္လံုးငါ့ကို လွည့္စားေနသည္ဟု သိျမင္လာ၏၊”
“အရွင္ေဂါတမ ကၽြႏု္ပ္အား ဥာဏ္အျမင္မကန္းေတာ့ေအာင္ ေဟာၾကားေပးေတာ္မူပါဘုရား”
“မာဂ႑ိယ၊ ဤသို.ဆိုလွ်င္ သင္သည္ သူေတာ္ေကာင္းတရားကို ဆည္းကပ္နာၾကားေလာ့၊ ေလာကုတၱရာအက်င့္ကို က်င့္ေလာ့၊ ထိုသို.က်င့္သည္ရိွေသာ္ ဆင္းရဲတံုးခ်ဳပ္ျခင္းကို ကိုယ္တိုင္သိေပအံ့”
မာဂ႑ိယသည္ ျမတ္စြာဘုရားရွင္၏ တရားေတာ္ကို ႏွစ္သက္၀မ္းေျမာက္ျခင္းျဖစ္၍ သာသနာေတာ္၌ ရဟန္းျပဳခြင့္ေတာင္း၏။ ထို.ေနာက္ တရားကို ဆက္လက္ပြားမ်ားအားထုတ္ရာ ရဟႏၱာအျဖစ္သို. ေရာက္ရိွသြားေလေတာ့သည္။